Linå & Omegns Borgerforening

Historie

Uddrag fra Linå Sogns Historie af H. Ilum Petersen:

Linå og omegns borgerforening blev stiftet den 25. januar 1937. I henhold til lovens p. 2 er foreningens formål at samle byens og omegnens beboere til møder og sammenkomster af både oplysende og underholdende art, samt at varetage interesser, der sigter til disse beboeres vel………..

I 1937 købte foreningen et klaver, der skulle have plads i forsamlingshuset. Og det er der blev spillet på til dans og fester, til møder, sammenkomster og underholdning Allermest behov for det var i årene 1940-45, hvor salen i vinterhalvåret fyldtes mange gange af beboerne, der havde lyst til at komme sammen for at lytte og synge. Det var Al-sangens tid. Borgerforeningen købte i 1940 50 Kongesangbøger til en samlet sum af 10,90 kr., og de blev slidt op, så allerede i 1942 købte man fra Skyttes Forlag, Ry, 85 indbundne “Den danske Sangbog” á 1,15 kr., og Evald Jensen sammentømrede en fin trækuffert til dem. I 1946 blev klaveret grundigt efterset, og der blev købt en lampe til at hænge ind i det for at holde det tørt. Det var jo i kakkelovnens tid……….

 


Vedtægter for Linå & Omegns Borgerforening

1.

Navn. Linå & Omegns Borgerforening.

2.

Foreningens formål er at samle byens og omegnens beboere til møder og sammenkomster af både oplysende og underholdende art, samt at varetage interesser, der sigter til disse beboeres vel.

3.

Foreningens beståen søges bl.a. opnået ved årligt kontingent fra medlemmerne.

Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Gæstekort kan udstedes, gældende for et arrangement. Prisen fastsættes til ca. 1/5 af kontingentet.

4.

I tilfælde af foreningens opløsning indefryses formue og aktiver i 5 år til oprettelse af en ny borgerforening.

På en ekstraordinær generalforsamling skal det besluttes om en del af et evt. overskud skal uddeles til lokale foreninger.

Den ekstraordinære generalforsamling skal vælge en administrator af formue og aktiver i de fem år.

Efter de fem år tilfalder formue og aktiver Linå Forsamlingshus.

5.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt, hvor formanden aflægger beretning, og kasseren oplæser regnskabet.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år sidst i april eller først i maj.

Forenings- og regnskabsåret er fra 1. maj til 30. april.

6.

Foreningens bestyrelse indkalder til ordinær generalforsamling ved opslag og annoncer senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag og sager til behandling, evt. vedtagelse på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1. april. Foreningens bestyrelse kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling til enhver tid, når den finder det nødvendigt.

Foreningens bestyrelse har pligt til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer kræver det.

7.

Medlemmer med gyldigt medlemskort fra det forløbne foreningsår har stemmeret ved generalforsamlingen.

Medlemmer, der har tegnet medlemskab til foreningen før generalforsamlingen indvarsles, er valgbare ved generalforsamlingens valg til bestyrelsen.

8.

Ved generalforsamlinger og bestyrelsesmøder føres protokol, der forsynes med de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmers underskrift.

9.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Samtlige medlemmer af bestyrelsen vælges for en periode af 2 år af generalforsamlingen. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal. På ulige årstal vælges de 2 øvrige bestyrelsesmedlem-mer. Der vælges 1 revisor og 2 suppleanter hvert år. Formand og kasserer vælges hvert år af bestyrelsen. Efter en periode på 2 år i bestyrelsen har hvert medlem ret til at nægte genvalg. Enhver afstemning skal ske skriftlig. Bestyrelsen har ret til at oprette underudvalg.

10.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler.

11.

Ovenstående love kan kun ændres på beslutningsdygtig generalforsamling, og når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Revideret udgave af foreningens love af 25. januar 1937 vedtaget på generalforsamlingen den 7. maj 1980 og 10. maj 2000.